Τα δικά μας παραμύθια ....

Η  τρίτη ομάδα διαβάζει το παραμύθι της 
και μάς δείχνει την εικονογράφησή της.