Εργαστήρι Γονέων

"Χριστουγεννιάτικες Κατασκευές"

Να είσαι παρών
Αυτό είπαν τα παιδιά
Αυτό λένε και θέλουν
Αυτό είναι το μήνυμα

από ... το μέλλον
                           ΔΣΣ