Έκθεση Κατασκευών

Τα έσοδα από την   Έκθεση Κατασκευών 
διατέθηκαν για φιλανθρωπικό σκοπό